SmallGIS - Polityka

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.teledetekcja.smallgis.pl jest firma SmallGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, 38-400 Krosno, adres do korespondencji: SmallGIS Sp. z o.o.  Małopolski Oddział w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, KRS: 0000407386, NIP: 679-307-93-46, REGON: 122481249, Kapitał Zakładowy: 250 000 złotych, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.


Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.


Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe zasady, jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.


Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez stronę internetową www.smallgis.pl (dalej Serwis).DEFINICJE STOSOWANYCH TERMINÓW

 1. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 4. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 5. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Strona trzecia - Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub pozostałe podmioty inne niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe;
 7. Wyrażenie zgody - „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.CEL I ZAKRES POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez kontakt Użytkowników za pomocą formularzy kontaktowych,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
  2. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
  3. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niektóre z tych działań ze względu na inne obowiązujące przepisy, m.in.: Prawo telekomunikacyjneUstawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód).PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, którzy świadczą usługi dla SmallGIS Sp. z o.o. bądź wchodzą w skład grupy SmallGIS i za ich pośrednictwem przeprowadzane są usługi, które stanowią podstawę oferty prezentowanej na stronie www.smallgis.pl.
 2. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 3. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.ODWOŁANIE ZGODY

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony bądź do momentu odwołania zgody.
 2. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomości e-mail do Administratora danych za pomocą formularza kontaktowego wpisując adres, którego dotyczy odwołanie zgody.UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, posiada w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a więc uzyskania informacji dotyczącej:
  1. celów przetwarzania;
  2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
  3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  4. jeśli to możliwe, planowanego okresu, w jakim przechowywane są dane osobowe, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  5. prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ponadto, osoba której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. sprostowania danych;
  2. usunięcia;
  3. ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktując się pod numerem +48 12 295 08 25, w. 108.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz zapisów w niniejszej Polityce prywatności.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.GROMADZONE INFORMACJE

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.
 2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje:
  1. Pozyskane podczas korzystania z serwisu przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane jak:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce Użytkownika,
   • informacje o adresie IP.
  2. Informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkowników:
   • Formularz kontaktowy - SmallGIS może gromadzić za uprzednią zgodą osoby, dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z SmallGIS.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
   • Konkursy - okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
   • Akcje promocyjne - okazjonalnie w Serwisie organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane za ich zgodą.PLIKI COOKIES

Serwis www.smallgis.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są w przypadku: sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam, monitorowania aktywności odwiedzających, liczników i sond.JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www oraz historii jego aktywności na stronie. Właściciel serwera, który wysłał cookies, może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP użytkownika, sprawdzić historię stron, które przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem połączonym z internetem.JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. ustawień personalnych Użytkownika;
 2. zidentyfikowaniu przeglądarki podczas korzystania ze strony Serwisu,
 3. rozpoznawania konkretnego użytkownika przez Serwer. Dzięki tej funkcji Serwer może wygenerować przeznaczoną dla niego stronę;
 4. ustawień lokalizacyjnych i językowych Użytkownika;
 5. po zidentyfikowaniu przeglądarki, Serwis ułatwi wyświetlenie strony, którą jest zainteresowany Użytkownik;
 6. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Pomaga nam to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne dane.JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES

W celu zablokowania plików cookies Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ustawień przeglądarek internetowych, które są dostępne w menu (pomoc) przeglądarki lub na stronie jej producenta. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.smallgis.pl w zakładce „Polityka prywatności”.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Polityki prywatności.
   ROZUMIEM